Algemene Voorwaarden

INLEIDING

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van de dienst maakt op web-korting.nl, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

Wij adviseren je deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van de diensten van web-korting.nl.

ARTIKEL 1. DEFINITIES


1.1 In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:


Aankoop: een door gebruiker via de website van een Partner gedane aankoop na welke Aankoop de Gebruiker Credits kan verdienen indien aan de daarvoor gestelde voorwaarden wordt voldaan;


Bezoeker: persoon die geen account heeft aangemaakt op web-korting.nl, maar wel de website bezoekt en daardoor toegang heeft tot onze beste aanbedingen, kortingscodes en reviews;


Content: alle informatie, gegevens of bestanden die door gebruikers via de website beschikbaar worden gesteld;


Credit : virtuele waarde-eenheid binnen de dienst, bestaande uit punten en cashback. Je kan credits verdienen door aankopen te doen, welke credits een directe nominale geldelijke waarde in euro's vertegenwoordigen;


Dienst: de dienst die web-korting.nl aan de gebruiker verleent;


Gebruiker: persoon die een account heeft en gebruik maakt van de diensten van web-korting.nl;


Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker waarmee hij toegang krijgt tot zijn account en gebruik kan maken van de dienst;


Partner: een bij web-korting.nl aangesloten webshop, alwaar een gebruiker door het doen van een aankoop credits kan verzamelen;


Account: een persoonlijke pagina van iedere gebruiker van web-korting.nl;


Welkomsbonus: gebruiker ontvangt een bonus bij zijn/haar eerste aanmelding op de site web-korting.nl.


Review : deen door gebruiker op de website geplaatste en voor zowel overige gebruikers als bezoekers zichtbare beoordeling van (de website van) een partner;


Web-korting.nl : de besloten vennootschap Bonuswinkelen B.V., kantoorhoudende te "13 Rue Achille Lauge, 11000 Carcassonne Frankrijk" en ingeschreven in het register van de kamer van koophandel onder nummer 75187663200017;


ARTIKEL 2. ALGEMEEN


2.1. Web-korting.nl is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen op de website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de dienst onder de aandacht van de gebruiker gebracht. Indien de gebruiker de dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteert de gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de dienst niet meer te gebruiken en zijn/haar account te (laten) verwijderen.


ARTIKEL 3. TOEGANG TOT DE DIENST EN BESCHIKBAARHEID


3.1.Om gebruik te kunnen maken van de gehele dienst moet de gebruiker een account aanmaken op de manier zoals beschreven op onze website web-korting.nl. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet de gebruiker inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn account. gebruiker kan ook gebruik maken van de gebruikersnaam en wachtwoord van een bestaand Facebook-account als inloggegevens.


3.2. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn inloggegevens. Het is de gebruiker niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te verstrekken. De gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de inloggegevens van de dienst wordt gemaakt. web-korting.nl mag ervan uitgaan dat de gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Shopkorting.nl daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de het wachtwoord. Web-korting.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het account en/of dienst door derden.


3.3. Web-korting.nl is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de gebruiker, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de website en/of in de dienst aan te brengen en (ii) de dienst of de account van de gebruiker (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te beëindigen.


3.4. Web-korting.nl garandeert niet dat (alle onderdelen van) de Website en de dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Web-korting.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de website en/of de dienst.


3.5. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst.


ARTIKEL 4. GEBRUIK VAN DE DIENST


4.1.Gebruiker erkent en aanvaardt dat web-korting.nl slechts een website biedt waarmee gebruikers naar aanbiedingen op de website van partners worden verwezen, waarna de gebruiker een aankoop kan doen, alsmede een review over deze partner kan plaatsen. De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de website en/of de dienst verricht, derhalve is web-korting.nl nooit aansprakelijk voor:


a) de inhoud van de website en overige informatie van haar partners en/of derden;
b) voor welke beslissing van een gebruiker dan ook genomen op basis van content of de inhoud van de website van een partner;
c) enig handelen van partners en/of een derde.


4.2.Web-korting.nl wordt nooit partij bij enige overeenkomst tussen gebruiker en een partner of een derde.


4.3.Het is de gebruiker niet toegestaan om:


a) credits te verzamelen door middel van frauduleus gedrag ten aanzien van hyperlinks, cookies, het omzeilen van beveiligingstechnieken en/of overige wijzen die niet zijn beschreven in deze gebruiksvoorwaarden;
b) de via de dienst verkregen content te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciƫle doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
c) de dienst te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksvoorwaarden;
d) derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.


ARTIKEL 5. CREDITS


5.1. Gebruiker heeft enkel en alleen recht op credits indien deze aan de volgende voorwaarden voldoet: 


a) de gebruiker is door middel van zijn inloggegevens ingelogd op zijn/haar account;
b) de gebruiker is via een klikbare hyperlink op de website doorverwezen naar de website van een partner;
c) de gebruiker verricht de aankoop bij een partner in dezelfde browsersessie als de browsersessie waarin de gebruiker verkeerde ten tijde van het uitvoeren van de handeling onder b.


5.2. Gebruiker begrijpt en erkent dat het toestaan van cookies van web-korting.nl en van partners essentieel is om voor het verdienen van credits in aanmerking te komen. Web-korting.nl heeft geen zeggenschap over het accepteren van deze cookies door gebruiker en gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correcte acceptatie van deze cookies om voor credits in aanmerking te komen.


5.3.  De gebruiker verliest zijn recht op het verkrijgen van credits indien deze zijn aankoop retourneert of indien de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de aankoop waarmee de credits zijn verdiend anderszins wordt beĆ«indigd.


5.4.  Alle kortingspercentages en aanbiedingen die op de website zijn vermeld zijn onder voorbehoud en kunnen op ieder moment door web-korting.nl worden aangepast of verwijderd. Web-korting.nl kan niet garanderen dat een korting daadwerkelijk door een partner wordt geaccepteerd en/of in combinatie met een andere aanbieding kan worden gebruikt.


ARTIKEL 6. UITKERING


6.1.  De gebruiker heeft slechts recht op uitkering op het moment dat: 


a) het door gebruiker aantal vergaarde credits een waarde van minimaal €10 vertegenwoordigt;
b) de gebruiker via zijn/haar account een betalingsverzoek heeft ingediend;
c) de gebruiker geldige persoons-, adres- en rekeninggegevens heeft ingevoerd.


6.2. Web-korting.nl streeft ernaar een in het vorige lid bedoeld betalingsverzoek binnen 7 dagen af te handelen. Web-korting.nl kan echter niet garanderen dat deze termijn daadwerkelijk zal worden gehaald, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door het overschrijden van deze termijn.


6.3. Web-korting.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het invoeren van foutieve of incomplete (betalings)gegevens door de gebruiker.


ARTIKEL 7. PRIVACY


7.1. Web-korting.nl respecteert de privacy van iedere gebruiker van Web Korting en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.


7.2. Door het gebruiken van web-korting en/of onze diensten laat de gebruiker bepaalde persoonlijke gegevens bij ons achter. Hierbij kan worden gedacht aan gegevens die hij/zij zelf op onze website heeft ingevuld. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres en voorkeuren ten aanzien van het ontvangen van nieuwsbrieven, welke worden gevraagd bij registratie op de website, of de accountinformatie die hij/zij zelf kan aanvullen of wijzigen als hij/zij is ingelogd. Ook de door hem/haar geplaatste berichten kunnen persoonsgegevens bevatten.


7.3. Web-korting zal de aan zijn/haar account gekoppelde persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.


ARTIKEL 8. GARANTIES EN VRIJWARINGEN


8.1. De gebruiker garandeert aan web-korting dat de informatie die hij/zij verstrekt bij het maken van zijn/haar account en de inhoud ervan volledig, actueel en correct zijn. Hij/zij erkent en begrijpt dat de nauwkeurigheid, tijdigheid en volledigheid van de aangeboden inhoud van groot belang is voor de optimale werking van de dienst.


8.2. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het nakomen van de (fiscale) verplichtingen die voortvloeien uit de inning en betaling van Cashback en vrijwaart web-korting voor alle claims van derden - inclusief de belastingautoriteiten, in dit verband.


8.3. De gebruiker garandeert aan web-korting dat hij/zij bevoegd is om de dienst te gebruiken en dat hij/zij zal handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.


ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID


9.1.  Web-korting is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van foutief ingevoerde gegevens door Gebruiker.


9.2.  Web-korting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de Website.


ARTIKEL 10. DUUR EN BEËINDIGING


10.1. De gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de dienst te staken en de account te verwijderen.


10.2. Wil jij je afmelden van web-korting.nl? Login op je persoonlijke account en stuur een bericht via Help - Ondersteuning voor leden.


Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 27 december 2018.